Pegawai

Terdapat 37 pegawai yang terdaftar
37 pegawai yang sedang aktif
0 pegawai yang sedang dalam ijin belajar
.

Sri Suryaningtiya Ag. Koem

Badan Pengelola Usaha

.

Sucipto Rahman, S.Kom

Badan Pengelola Usaha

.

Tarifa Amalia Katili, S.Farm. Apt.

Badan Pengelola Usaha

.

Wahyunisa Bakir

Badan Pengelola Usaha

.

Yustika Isa

Badan Pengelola Usaha

.

Zubair Buhang, S.I

Badan Pengelola Usaha

.

Arlan Pakaya

Badan Pengelola Usaha